Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
งานกิจการนักศึกษา
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ทำเนียบศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

   Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดชมรมระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา ระดับจังหวัดชลบุรี
21 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา
25 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
25 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing
10 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 อบรมแกนนำนักศึกษารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 16..17 กันยายน 2560
19 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 10
24 มกราคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 เชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมที่ 2)
21 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางประกอบอาชีพ
28 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้านนาพุเทศบาลบางพระ
10 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2561 ติดต่อขอรับเงินคืนที่ห้องการเงิน ชั้น 2
26 พฤศจิกายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2″ ประจำปี 2561
03 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี
03 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14"
02 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพ
02 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบินอ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
รูปทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอแนะนำสถาบัน

 

 

 


 

 

 

   
   

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 5 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.