Untitled Document Untitled Document
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการการเรียนรู้ (KM)
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ข่าวบริการศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน
 

 

 

 

@Line Official

@hxf7068z  *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะค่ะ

  Untitled Document
   สำหรับบุคลากร
 
 แบบฟอร์มขอใช้รถตู้ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
 ใบขออนุญาตใช้อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
 ใบลาพักผ่อน
 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เบิกเงินกองคลังขอเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
 แลกชั่วโมงสอน
 ใบปะหน้าใบส่งเกรดอาจารย์ผู้สอน
 ใบขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ
 แบบรายงานการฝึกอบรม-สัมมนา-ดูงาน
 แบบฟอร์มแบบตอบรับการเป็นวิทยากร
 แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ สทบ.
 แบบฟอร์มขอจองห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีการบิน
 แบบฟอร์มขอจองงานยานพาหนะ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
 แบบฟอร์มแก้ไขระดับคะแนนเกรด-กรณีเปลี่ยนแปลงเกรด

 

1 2 Next
 
     
สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.