Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการการเรียนรู้ (KM)
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

   Untitled Document
    ข่าวสารทั่วไป  

 กำหนดการณ์เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
21 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 กำหนดการณ์ การตัดชุดครุย เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
21 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ขอเชิญนักศึกษา ปี 1 ปี 2 สมัครรับทุนการศึกษา ทุนธนาคารไทยพาณิชย์
14 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ให้นักศึกษาลงทะเบียนระบบสมุดกิจกรรมออนไลน์
02 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ส่งเอกสารขอผ่อนผันการเข้สรับราชการทหารกองประจำการ
19 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนักศึกษาใหม่ 2559
29 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 กำหนดการ ตัดชุดครุย สถาบันเทคโนโลยีการบิน
22 มีนาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
19 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ปฏิทินการการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
16 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555
16 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ปฏิทินสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
13 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

 ระเบียบเครื่องแต่งกาย
25 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

1
   
   

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 5 อาคาร สรรพวิทย์บริการ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.