Untitled Document

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวขจีพรรณ รื่นรมย์

หัวหน้าสำนักงาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขาเทคโนโลยีการศึกษานางสาวรุ่งรัตน์ สุวรรณกูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นางสาวสุรียพัชร์ เสาวพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาพืชศาสตร์นางเพชราภรณ์ เพียรประสิทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาการบริหารธุรกิจเกษตรนายชัยยุทธ ศิริจันทรโท

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนางสมคิด เกิดศรีสุข

ตำแหน่ง : คนงาน