Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
งานกิจการนักศึกษา
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ทำเนียบศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

  Untitled Document
   งานบริการวิชาการสถาบันเทคโนโลยีการบิน
 

ปีงบประมาณ 2560

yes1.โครงการประชุม/สัมมนา/อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 111,700 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย คือ

enlightened1.1 โครงการประยุกต์การขายเข้ากับกลยุทธิ์การตลาดสมัยใหม่ งบประมาณ 30,400 บาท (สามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)จัดในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 อาจารย์ เคน ตัณฑสุวรรณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ชุมชนบ้านนาพุได้เข้าใจกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

enlightened1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องอาชีพในฝัน งบประมาณ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) จัดในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 อาจารย์ เคน ตัณฑสุวรรณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานของหลักการ และแนวทางการประกอบอาชีพ

enlightened1.3 โครงการบริการวิชาการให้ความรู้พื้นฐานด้านการบิน งบประมาณ 19,300 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อย) จัดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ เคน ตัณฑสุวรรณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านการบินใหม้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจในงานเกษตรแฟร์ 58 และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินในภูมิภาคอาเซียน(AEC)

enlightened1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)จัดในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ เคน ตัณฑสุวรรณ

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการและนักศึกษาได้เห็นประโยชน์ของการบูรณาการการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ทางกลศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการและนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผ่านทางกิจกรรมที่สร้างสรรค์รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ


yes2.โครงการอบรมการส่งเสริม/ปลูกฝังจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

enlightened2.1 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ตามรอยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจารย์ นพอนันท์ เพียรมั่นคง

 แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย

mail2.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรม " บริพัตร " พัฒนาทางประวัติศาสตร์ ตามรอยบุพการีด้านการบินจาก 2495 ถึงปัจจุบัน  อาจารย์ นพอนันท์ เพียรมั่นคง

mail2.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ธรรมะและปฏิบัติธรรมในการดำเนินชีวิต " เข้าใจในความพอดี จากสมาธิชีวิตพอเพียง " อาจารย์ นพอนันท์ เพียรมั่นคง

 

   
   

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 5 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.