Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
งานกิจการนักศึกษา
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ทำเนียบศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

  Untitled Document
   หลักการและเหตุผล
 

 หลักการและเหตุผล       

           การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน และการเปิดใช้สนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ของ ประเทศไทย (สนามบินสุวรรณภูมิ) ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีความต้องการนักบิน วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องบิน และเจ้าหน้าที่จัดการภาคพื้นดินเป็นจำนวนมาก ดัชนีชี้วัดความต้องการบุคลากรทางด้านการบิน จะสังเกตได้จากการมีการสั่งซื้อเครื่องบินของสายการบินเพิ่ม การขยายเส้นทางการบินเพิ่ม การเปิดบริษัทใหม่ของสายการบินเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันพบว่ามีสายการบินที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางอากาศไม่น้อยกว่า 22 บริษัท และความต้องการนักบินไม่น้อยกว่า 300 คนต่อปีเฉพาะประเทศไทย และยังมีความต้องการในประเทศใกล้เคียงอีกจำนวนมาก เช่น ประเทศจีน อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย และเวียดนาม ต่างก็กำลังขยายตัวทางด้านการบินเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ประเทศไทยมีสถาบันการผลิตนักบินเพียง 2 แห่ง คือที่สถาบันการบินพลเรือนสามารถผลิตนักบินได้ประมาณปีละ 120 คน และโรงเรียนการบินเอกชนแห่งหนึ่งสามารถผลิตได้ประมาณปีละ 80 คน รวมทั้งสองที่ได้เพียง 200 คน จึงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคตที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ อีกทั้งความต้องการบุคลากรการบินด้านอื่นๆ อีกที่ต้องเพิ่มจำนวนตามไปด้วย อาทิ เช่น บุคลากรด้านการจัดการการบิน การอำนวยการบิน การซ่อมบำรุงอากาศยาน การขนส่งสินค้าทางอากาศ การควบคุมการจราจรทางอากาศ การบริการบนเครื่องบิน เป็นต้น ดังนั้นการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการบินจึงเป็นการตอบสนองการขยายตัวของ อุตสาหกรรมการบินในภาพรวม โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สมาคมสโมสรการบินพลเรือน หรือองค์การการบินอื่นที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางอากาศ และองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

 

 

   
   

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 5 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.