Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
งานกิจการนักศึกษา
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ทำเนียบศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

  Untitled Document
   งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
 

enlightened ขั้นตอนการสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยเพื่อการนำผลงานไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์

 

 

งานวิจัยและการเผยแพร่ ประจำปี 2560

cheeky เรื่อง สมรรถนะของแรงงานก่อนวัยเกษียณอายุที่ส่งผลต่อการเลือกจ้างงานหลังเกษียณออายุของธุรกิจบริการในพื้นที่ภาคตะวันออก

       นำเสนอโดย : นายปรีชา  คำมาดี และนายสมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัย

                                 พายัพ พ.ศ.2560

                                   มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

cheeky เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา)

       นำเสนอโดย : นางนพอนันต์  เพียรมั่นคง และ  นายเคน  ตัณฑสุวรรณ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัย

                                 พายัพ พ.ศ.2560

                                    มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

cheeky เรื่อง การศึกษาสาเหตุและแนวทางการป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ ตามหลักนิรภัยการบิน กรณีศึกษา อุบัติเหตุที่เกิดกับอากาศยานแบบปีกตรึง (Fixed wing) ภายใต้การสอบสวนดูแลของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (FAA)

       นำเสนอโดย : นายบุญญวัฒน์  อักษรกิตต์ และ นางสาววรรษมนต์  สันติศิริ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัย

                                 พายัพ พ.ศ.2560

                                    มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 

งานวิจัยและการเผยแพร่ ประจำปี 2559

cheeky เรื่อง มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

       นำเสนอโดย : นายสมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อ

                                      การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 4

                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

cheeky เรื่อง กลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเข้าใช้บริการโรงแรงภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยตามความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

       นำเสนอโดย : นายสมพงษ์  อัศวริยธิปัติ และ นายปรีชา  คำมาดี

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 6 "

                                  ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม 3 ทรรศวรรษแห่ง

                                 การตามรอยแม่ของแผ่นดิน"

                                ณ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

cheeky เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเยาวชนในจังหวัดชลบุรี

       นำเสนอโดย : นายปรีชา  คำมาดี และ นายสมพงษ์  อัศวริยธิปัติ 

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 

                                       ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

cheeky เรื่อง แนวทางการป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าเน่าเสียง่าย กรณีศึกษา สายการบินเอมิเรตส์ สกายคาร์โก้

       นำเสนอโดย : นางสาววรรษมนต์  สันติศิริ และ นายบุญญวัฒน์  อักษรกิตติ์

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 

                                       ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

cheeky เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

       นำเสนอโดย : นางนพอนันต์  เพียรมั่นคง

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 

                                       ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

cheeky เรื่อง ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับสามดาวในเขตภาคตะวันออก

       นำเสนอโดย : นายเคน ตัณฑสุวรรณ และ นายธำรงค์ เจียมทองอรุณ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 

                                       ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

cheeky เรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเมืองพัทยาโดยการประยุกต์ใช้ SERVQUAL Model

       นำเสนอโดย : นายพัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 

                                       ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

cheeky เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

       นำเสนอโดย : นายเคน ตัณฑสุวรรณ 

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

                                 “การพัฒนาศักยาภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  

                                 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี

cheeky เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ - โอซาก้า (คันไซ) ขาออก

       นำเสนอโดย : นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 

                                 “การพัฒนาศักยาภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  

                                 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี

cheeky เรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยด้านคุณภาพการบริการและอัตราผลตอบแทนกับการตัดสินใจใช้บริการทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์ในเขตจังหวัดชลบุรี

       นำเสนอโดย : นายธำรงค์ เจียมทองอรุณ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 

                                 “การพัฒนาศักยาภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  

                                 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี


งานวิจัยและการเผยแพร่ ประจำปี 2558

cheeky เรื่อง คุณลักษณะของพนักงานบริการภาคพื้นที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       นำเสนอโดย : นายพัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

                                  แห่งชาติ ครั้งที่ 37

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด เชียงราย

cheeky เรื่อง การรับรู้ข่าวสารและเหตุผลในการเลือกการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

       นำเสนอโดย : นายสมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

                                  แห่งชาติ ครั้งที่ 37

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด เชียงราย

cheeky เรื่อง การวิเคราะห์อุบัติเหตุอากาศยานพาณิชย์แบบปีกตรึงที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ. 2004 - 2014 และการหาแนวทางการป้องกันตามหลักการจัดการทรัพยากรการบิน

       นำเสนอโดย : นายบุญญวัฒน์  อักษรกิตต์ และ นางสาววรรษมนต์  สันติศิริ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

                                  แห่งชาติ ครั้งที่ 37

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด เชียงราย

cheeky เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

       นำเสนอโดย : นางสาวโศรยา  ตินตะบุระ และ นายปรีชา  คำมาดี

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

                                  แห่งชาติ ครั้งที่ 37

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด เชียงราย

cheeky เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

       นำเสนอโดย : นายเคน  ตัณฑสุวรรณ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครังที่ 5

                                  "การพัฒนาศักยาภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

                                  ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

cheeky เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินในประเทศที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง - พัทยา)

       นำเสนอโดย : นางสาวณธษา  เถื่อนฤาชัย

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครังที่ 5

                                  "การพัฒนาศักยาภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

                                  ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

cheeky เรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยด้านคุณภาพการบริการและอัตราผลตอบแทนกับการตัดสินใจใช้บริการทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์ในเขตจังหวัดชลบุรี

       นำเสนอโดย : นายธำรงค์  เจียมทองอรุณ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครังที่ 5

                                  "การพัฒนาศักยาภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

                                  ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

cheeky เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ - โอซาก้า (คันไซ) ขาออก

       นำเสนอโดย : นางนพอนันต์  เพียรมั่นคง

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครังที่ 5

                                  "การพัฒนาศักยาภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

                                  ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

cheeky เรื่อง ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับสามดาวในเขตภาคตะวันออก

       นำเสนอโดย : นางสาวณธษา  เถื่อนฤาชัย, นายธำรงค์  เจียมทองอรุณ,

                          นายเคน  ตัณฑสุวรรณ และ นางสาวโศรยา  ตินตะบุระ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมหาดใหญ่วิชาการการระดับชาติและนานาชาติ

                                  ครั้งที่ 7

                                  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

cheeky เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

       นำเสนอโดย : นางนพอนันต์  เพียรมั่นคง

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมหาดใหญ่วิชาการการระดับชาติและนานาชาติ

                                  ครั้งที่ 7

                                  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

cheeky เรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับ 4 ดาว บริเวณชายหาด 4 หาด ในเมืองพัทยาโดยการประยุกต์์ใช้ SERVQUAL MODEL

       นำเสนอโดย : นายพัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมหาดใหญ่วิชาการการระดับชาติและนานาชาติ

                                  ครั้งที่ 7

                                  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

cheeky เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเยาวชนในจังหวัดชลบุรี

       นำเสนอโดย : นายปรีชา  คำมาดี และ นายสมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมหาดใหญ่วิชาการการระดับชาติและนานาชาติ

                                  ครั้งที่ 7

                                  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

cheeky เรื่อง แนวทางการป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าเน่าเสียง่าย กรณีศึกษา สายการบินเอมิเรตส์ สกายคาร์โก้

       นำเสนอโดย : นางสาววรรษมนต์  สันติศิริ และ นายบุญญวัฒน์  อักษรกิตติ์

       ระดับการเผยแพร่ : ระดับชาติ

       แหล่งการเผยแพร่ :  การประชุมหาดใหญ่วิชาการการระดับชาติและนานาชาติ

                                  ครั้งที่ 7

                                  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา


งานวิจัยและการเผยแพร่ ประจำปี 2557

yes หนังสือรับรองนำงานวิจัยตีพิมพ์  เผยแพร่

yes ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน สาขาการจัดการการบิน ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

 

   
   
   

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 5 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.