Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
งานกิจการนักศึกษา
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ทำเนียบศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

  Untitled Document
   เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
 

เชิดชูนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

                                                                                                  

อาจารย์วรรษมนต์  สันติศิริ และอาจารย์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  "The Study of Aviation Information System for Airlines Registering in Stock Exchange of Thailand"

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  "Risk Assessment Affecting Fight Dispatcher in XYX Company at Don Mueang International Airport"

 

เชิดชูนักวิจัย ปี พ.ศ. 2561

ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ  และอาจารย์ปรีชา  คำมาดี 

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต่ำ ตามความเห็นของผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินที่ดำเนินการโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย

                                                                                                   

อาจารย์วรรษมนต์  สันติศิริ และอาจารย์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะความกดดันจากผู้โดยสารชาวจีน ของพนักงานให้บริการภาคพื้นสายการบินต้นทุนต่ำ ท่าอากาศยานดอนเมือง

         

อาจารย์ธำรงค์ เจียมทองอรุณ และ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยในการรับรู้ของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน กรณีศึกษาประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์

 

ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของธุรกิจโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

เชิดชูนักวิจัย ปี พ.ศ. 2560

  

      อาจารย์ปรีชา  คำมาดี และ ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความต้องการในสมรรถนะของแรงงานก่อนวัยเกษียณอายุสำหรับการเลือกจ้างงานหลังเกษียณอายุของธุรกิจบริการในพื้นที่ภาคตะวันออก

 

                                              

อาจารย์นพอนันต์  เพียรมั่นคง และอาจารย์เคน  ตัณฑสุวรรณ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา)

 
 
                                                                                               

อาจารย์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์และอาจารย์วรรษมนต์  สันติศิริ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุตามแนวคิดปัจจัยมนุษย์และการจัดหมวดหมู่ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาแนวทางการป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุตามหลักนิรภัยการบิน กรณีศึกษา อุบัติเหตุที่เกิดกับอากาศยานพาณิชย์แบบปีกตรึง (Fixed wing) ภายใต้การสอบสวนดูแลของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (FAA)

 

 


เชิดชูนักวิจัย ปี พ.ศ. 2559

                                                   

    ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก                                                                               

 

ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ  และอาจารย์ปรีชา  คำมาดี 

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเข้าใช้บริการโรงแรงภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยตามความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก                 และภาคตะวันตก

 

                                                                                                                

อาจารย์ปรีชา  คำมาดี และ ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเยาวชนในจังหวัดชลบุรี

 

 อาจารย์วรรษมนต์  สันติศิริ และอาจารย์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการป้องกันความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้าเน่าเสียง่าย กรณีศึกษา สายการบินเอมิเรตส์ สกายคาร์โก้


 

อาจารย์นพอนันต์  เพียรมั่นคง 

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

 

           

อาจารย์เคน  ตัณฑสุวรรณ  และอาจารย์ธำรงค์ เจียมทองอรุณ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับสามดาวในเขตภาคตะวันออก

 

 

ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับ 4 ดาว บริเวณชายหาด 4 หาด ในเมืองพัทยาโดยการประยุกต์์ใช้ SERVQUAL MODEL

 

 

อาจารย์เคน  ตัณฑสุวรรณ 

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

 

อาจารย์ธำรงค์ เจียมทองอรุณ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยด้านคุณภาพการบริการและอัตราผลตอบแทนกับการตัดสินใจใช้บริการทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์ในเขตจังหวัดชลบุรี

 

 

อาจารย์นพอนันต์  เพียรมั่นคง 

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ - โอซาก้า (คันไซ) ขาออก

 

 


 

 

เชิดชูนักวิจัย ปี พ.ศ. 2558

อาจารย์บุญวัฒน์  อักษรกิตต์

เรื่อง

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimantal Research) การใช้ผลิตภัณฑ์ C

ของกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย เพื่อการวางแผนจำหน่าย

ของ บริษัท บุญญโรจนะฮาร์ดแวร์ จำกัด

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บริษัท บุญญโรจนะฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวน  70,000  บาท

 

 

ดร.พัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ และ ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

เรื่อง

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายได้  ประจำปี  2559

จำนวน  25,000  บาท

 

อาจารย์วรรษมนต์  สันติศิริ

เรื่อง

การวิจัยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design) ของผลติภัณฑ์ C

ของ บริษัท บุญญโรจนะฮาร์ดแวร์ จำกัด

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บริษัท บุญญโรจนะฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวน  50,000  บาท

 

อาจารย์ปรีชา  คำมาดี

เรื่อง

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

โดยได้รับการตอบรับจากวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม  1

 

อาจารย์โศรยา  ตินตะบุระ

เรื่อง

ภาพลักษ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

บิวที่ วิสดอม คลีนิก (Beauty Wisdom Clinic)

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บริษัท บิวที่ วิสดอม คลีนิก จำกัด

จำนวน  25,000  บาท


เชิดชูนักวิจัย ปี พ.ศ. 2557

 

ดร.พัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

จาก บริษัท  ธัญบุรี เอ็ดดูเคชั่น  จำกัด

จำนวน 150,000 บาท

 

 

 

อาจารย์บุญวัฒน์  อักษรกิตติ์

ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (งบรายได้  ประจำปีงบประมาณ 2558)

จำนวน  37,200 บาท

 

 

 

     

ดร.พัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมษ และ ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย

จากทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่รากฐาน

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

จำนวน  50,000 บาท

 

   
   
   

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 5 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.