Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
งานกิจการนักศึกษา
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ทำเนียบศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

  Untitled Document
   เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
 

 

เชิดชูนักวิจัย ปี พ.ศ. 2560

ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ

ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำคณาจารย์สาขาการจัดการการบินเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายับ พ.ศ. 2560 (Payap University Research Symposium 2017) ณ มหาวิทยาลัยพายับ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อ่านต่อ


เชิดชูนักวิจัย ปี พ.ศ. 2559

อาจารย์ปรีชา  คำมาดี และ ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความต้องการในสมรรถนะของแรงงานก่อนวัยเกษียณอายุสำหรับการเลือกจ้างงานหลังเกษียณอายุของธุรกิจบริการในพื้นที่ภาคตะวันออก

 

อาจารย์ ธำรง เจียมทองอรุณ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยด้านคุณภาพการบริการและอัตราผลตอบแทนกับการตัดสินใจใช้บริการทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์ในเขตจังหวัดชลบุรี

 

ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับ 4 ดาว บริเวณชายหาด 4 หาด ในเมืองพัทยาโดยการประยุกต์์ใช้ SERVQUAL MODEL

 

อาจารย์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์และอาจารย์วรรษมนต์  สันติศิริ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุตามแนวคิดปัจจัยมนุษย์และการจัดหมวดหมู่ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาแนวทางการป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุตามหลักนิรภัยการบิน กรณีศึกษา อุบัติเหตุที่เกิดกับอากาศยานพาณิชย์แบบปีกตรึง (Fixed wing) ภายใต้การสอบสวนดูแลของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (FAA)


 

อาจารย์นพอนันต์  เพียรมั่นคงและอาจารย์เคน  ตัณฑสุวรรณ

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา)

 


 

 

เชิดชูนักวิจัย ปี พ.ศ. 2558

นายบุญวัฒน์  อักษรกิตต์

เรื่อง

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimantal Research) การใช้ผลิตภัณฑ์ C

ของกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย เพื่อการวางแผนจำหน่าย

ของ บริษัท บุญญโรจนะฮาร์ดแวร์ จำกัด

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บริษัท บุญญโรจนะฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวน  70,000  บาท

 

 

ดร.พัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ และ ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

เรื่อง

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายได้  ประจำปี  2559

จำนวน  25,000  บาท

 

นางสาววรรษมนต์  สันติศิริ

เรื่อง

การวิจัยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design) ของผลติภัณฑ์ C

ของ บริษัท บุญญโรจนะฮาร์ดแวร์ จำกัด

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บริษัท บุญญโรจนะฮาร์ดแวร์ จำกัด

จำนวน  50,000  บาท

 

นายปรีชา  คำมาดี

เรื่อง

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

โดยได้รับการตอบรับจากวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม  1

 

นางสาวโศรยา  ตินตะบุระ

เรื่อง

ภาพลักษ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

บิวที่ วิสดอม คลีนิก (Beauty Wisdom Clinic)

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บริษัท บิวที่ วิสดอม คลีนิก จำกัด

จำนวน  25,000  บาท


เชิดชูนักวิจัย ปี พ.ศ. 2557

 

ดร.พัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

จาก บริษัท  ธัญบุรี เอ็ดดูเคชั่น  จำกัด

จำนวน 150,000 บาท

 

 

 

อ.บุญวัฒน์  อักษรกิตติ์

ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย

จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (งบรายได้  ประจำปีงบประมาณ 2558)

จำนวน  37,200 บาท

 

 

 

     

ดร.พัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมษ และ ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย

จากทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่รากฐาน

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

จำนวน  50,000 บาท

   
   
   

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 5 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.