Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการการเรียนรู้ (KM)
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน
กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
การประกวด Freshy boy and girl 2017
โครงการอนุรักษ์วัฒนาธรรมเกษตรวิถีไทย สืบสานประเพณีภูมิปัญญาและการปลูกข้าวของไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

  Untitled Document
   กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้จัดกิจกรรม การแข่งขันวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดสถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ภายในงาน เกษตรแห่งชาติ 2560 เป็นการแข่งขัน เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับระดับประเทศ ถ่ายทอดสดโดย สถานีโทรทัศน์ thai PBS ดำเนินกิจกรรมโดย นาง นพอนันต์ เพียรมั่นคง หัวหน้าสาขา สถาบันเทคโนโลยีการบิน เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เข้าชมบันทึกการถ่ายทอดสด คลิก

UPDATE : 28/7/2560

   
   
   
สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.