Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
งานกิจการนักศึกษา
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ทำเนียบศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

  Untitled Document
   แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
 

 

วันที่ประชาสัมพันธ์

วันปิดรับบทความ

หัวข้อประชาสัมพันธ์

17/8/2561

 

 

14/6/2561

 

บัดนี้ - 15 ก.ย.61

 

 

บัดนี้-31ก.ค.61

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th

 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11- 13 ธ.ค.2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระทเพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://www.conference.mju.ac.th/ หรือติดต่อ โทร.0 53873 411,0 5387 3410

7/6/2561

บัดนี้-24 มิ.ย.61

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expro: Symposium 2018 ขึ้นระหว่างงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index หรือติดต่อ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 524

1/6/2561

บัดนี้-1 ก.ค.61

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ก.พ.-พ.ค. ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ก.ย. ฉบับที่ 3 ต.ค.-ม.ค.) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/index หรือติดต่อ โทร.0 2 432 6101-5 ต่อ 1220, 086 3752731

27/4/2561

บัดนี้-30 พ.ค.61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Conference Announcement/call for papers "The 5th the Greater Mekong Subregion International Conference 2018" ในวันที่ 6 กรกฎาคม 261 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้https://www.kku.ac.th/?l=th หรือติดต่อ โทร. 0 4241 5600 ต่อ 49429 49494

18/4/2561

บัดนี้-30 เม.ย.61

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมสัมมาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Global Health Institute - Thailand 2018 และงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Food safety and Zoonoses Symposium และเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่https://vphcap.wixsite.com/ghit2018 หรือติดต่อ โทร.0 5394 8073

4/4/2561

1 เม.ย-30 มิ.ย.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 หัวข้อ "การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต?" ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://arc.nrru.ac.th/li_nrru/หรือติดต่อ โทร. 087 2414007, 044 247072

3/4/2561

บัดนี้-5 พ.ค.61

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ในเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.umt.ac.th/หรือติดต่อ โทร.0 45283 770-2

27/3/2561

บัดนี้-31 มี.ค.61

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ "Innovation in Education for Sustainability" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ http://swuice.edu.swu.ac.th/หรือติดต่อ โทร.0 2649 5000 ต่อ 15509, 15597

5/3/2561

บัดนี้-15 ต.ค.61

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 เรื่องผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าอุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 12 กรกรฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.east.spu.ac.th/spuccon2018/หรือติดต่อ โทร.0 3814 6123 ต่อ 2506-7

20/2/2561

บัดนี้-31 มี.ค.61

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบทความประชุมวิชาการรดับชาติทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา08.30-16.30 น. ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://www.la.mahidol.ac.th/th/academic-services/caas/conf2018หรือติดต่อ โทร.0 24414401-4 ต่อ 1731, 1724

15/2/2561

1 ก.พ.-30 เม.ย.61

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ"ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัย กรุงเทพฯ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.su.ac.th/a2.php หรือติดต่อ โทร.02849 7502-3

15/2/2561

20 ม.ค.- 8 เม.ย.61

ABAC Graduate School Business ขอเชิญส่งบทความในงานประชุม" International Conference on Entreneurship and Sustainability in the Digital Era (ICESDE 2018) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ Assumption University,Bangkok, Thailand ผู้สนใจดูรายละเอียดได้https://www.auconference.au.edu/

31/1/2561

บัดนี-28 ก.พ.61

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 10 "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่http://www.graduate.ubru.ac.th/spo/หรือติดต่อ โทร.0 4535 2097

24/1/2561

บัดนี้ - 10 มี.ค.61

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้http://grad.pnru.ac.th/ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 0 25448034

17/1/2561

บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายในอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่1 ก.พ.-พ.ค. ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ก.ย. และฉบับที่ 3 ต.ค.- ม.ค.) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://e-journal.rpu.ac.th/หรือติดต่อ โทร.0 2432 6101-5 ต่อ 1220

 
 

 

   
   
   

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 5 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.