Untitled Document Untitled Document
         

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต บางพระ 

Institute of Aviation Technology Rajamangala University of Technology Tawan-Ok

   
 
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับงานทะเบียน
สหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
ส่วนงานภายในสถาบัน
งานบริหาร
งานวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้ (KM)
งานกิจการนักศึกษา
e-Service
ระบบทะเบียนออนไลน์
ปฏิทินการศึกษา
ห้องสมุด
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ระบบ MIS
e-Learning
e-Document
e-Mail สำหรับเจ้าหน้าที่
e-Mail สำหรับนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ขอความอนุเคราะห์จองห้อง/จองรถตู้
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบทะเบียนกิจกรรม
ลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น
ฐานข้อมูลด้านการบิน NTSB
ฐานข้อมูลด้านการบิน FAA
การบินไทย
Emirates Airlines
Cathay Pacific
การท่าอากาศยานไทย
สถาบันการบินพลเรือน - กระทรวงคมนาคม
ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
สมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ข่าวสารบริการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ทำเนียบศิษย์เก่า
งานวิจัย
ระบบและกลไกงานวิจัย
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/บทความ/งานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เชิดชูนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ระบบสืบค้นห้องสมุด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสารอาเซียน
ข่าวสารอาเซียน
รอบรู้อาเซียน
บทความพิเศษ
สื่อเผยแพร่
คำศัพท์อาเซียน
การบินกับอาเซียน
Toeic
เคล็ดลับ
ขั้นตอนการสมัครสอบ
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในสนามบิน

 

 

@Line Official

@dr-iat *อย่าลืมพิมพ์ @ ใส่ไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

  สถาบันเทคโนโลยีการบินเปิดรับสมัครนักศึกษา


 สถาบันเทคโนโลยีการบินเปิดรับสมัครนักศึกษา
15 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน


นักเรียนที่จะสมัครเรียนกับสถาบันเทคโนโลยีการบิน 

ในวันที่ 18 - 20 ก.ค. 2559 ปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. ใบสมัคร
- สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://iat.rmutto.ac.th หรือ
- รับเอกสารการสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร ชั้น 3 สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาคารสรรพวิชญ์บริการ 
ขั้นตอนทื่ 2. กรอกข้อมูลใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมแนบเอกสารในใบสมัครส่งเจ้าหน้าที่รับสมัคร ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
*หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนนำเอกสารในการสมัครมาไม่ครบในช่วงวันที่ 18 - 20 ก.ค. 2559 ให้นำเอกสารมาแนบเพิ่มเติม
ได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสรรพวิชญ์บริการ ในวันที่ 21 ก.ค. 2559 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ขั้นตอนที่ 3. ชำระเงินค่าสมัคร  300 บาท ในวันที่ 21 ก.ค. 2559 และติดต่อขอรับใบสมัครที่นำมายื่นไว้ (วันที่ 18 - 20 ก.ค. 2559) ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 แล้วนำเอกสารไปชำระเงินค่าสมัคร ณ ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารสรรพวิชญ์บริการ 
ขั้นตอนที่ 4. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสารในการสมัครยื่นที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1  
 *หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารติดต่อสอบถามได้ที่ 
Tel. 0-86383-1640
Facebook Fanpage : www.fackbook.com/งานแนะแนวสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ตลอด  24 ชั่วโมง
สถาบันเทคโนโลยีการบิน ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค. 2559
 

 

 

 

   
   

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชั้น 5 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.