การประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ สทอภ.

รายละเอียด

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน 
เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรร่วม
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ สทอภ.
ณ ห้องประชุม SCGI ชั้น 2 อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.)
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี