ทำบุญประจำปี สถาบันเทคโนโลยีการบิน

รายละเอียด

 
 
สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้จัดงานทำบุญประจำปี
และมีการบรรยายธรรมในหัวข้อ
“เข้าใจในความพอดีจากสมาธิชีวิตก็พอเพียงได้” 
โดยพระอาจารย์พระธรรมธร อังกูร โชตโก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562