โครงการตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

 
 
สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้จัดโครงการตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562