ประกาศ!!! สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563

ประกาศ!!!
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563
จะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้รายงานตัว โดยดำเนินการดังนี้
 Download เอกสาร ได้แก่ 1) ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา 2) ใบรับรองแพทย์
3) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล จากเว็บไซต์ http://regis.rmutto.ac.th/ ก่อน Download ให้อ่านขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้รายงานตัวในขั้นตอนที่ 2 หรือ คลิ๊ก http://academic.rmutto.ac.th/?p=6982 ให้เข้าใจ
แล้วดำเนินการต่อให้เสร็จเรียบร้อย

***หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 081-9821881***
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก >> http://academic.rmutto.ac.th/?page_id=3