ประกาศสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรึไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

>>>  https://drive.google.com/file/d/1iLYfSkZ0W2i0R8_w7BRF3sNbPz7kpbaD/view?usp=sharing