โครงการตรวจรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

 
 
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ได้จัดโครงการตรวจรับการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ 
ดร.นันทวัน ศรีปะนะ และ ดร.มนษิรดา ทองเกิด เป็นคณะกรรมการประเมิน
ผลคะแนนการประเมินอยู่ที่ 4.08