ทีมผู้บริหารของ มทร.ตะวันออก เข้าพบผู้บริหารของบริษัท UAC Global Co.,Ltd.

 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
นำโดย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ 
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมและพบผู้บริหาร
ของบริษัท UAC Global Co.,Ltd. นำโดย คุณกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร
คุณจงรักษ์ Vice President และ Lead Business Development 
โดยการหารือที่สืบเนื่องเพื่อความก้าวหน้าใน MOU ที่วางกรอบไว้