มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

>>  :  https://drive.google.com/file/d/1-0SWjp0VyMtIn6Yb6dsiufbxXSohQIW1/view?usp=sharing