Untitled Document

บุคลากรฝ่ายวิชาการ


อาจารย์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน

การศึกษา

กำลังศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
สำเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการบิน) 2554
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 2550


อาจารย์วรรษมนต์ สันติศิริ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการบิน

การศึกษา

กำลังศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
สำเร็จการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 2556
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2550อาจารย์พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ) 2557
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาอาชีวศึกษา) 2553
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 2546ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ) 2557
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาอาชีวศึกษา) 2553
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การตลาด) 2546อาจารย์พุทธชน อนุรักษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) 2559
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการบิน) 2556อาจารย์ธำรงค์ เจียมทองอรุณ

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 2555
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจเกษตร) 2548ดร.ปรีชา คำมาดี

อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) 2560
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 2556
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 2550