Untitled Document

ดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร


aaaa

Hhhh

(PDF) แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน (ปรับปรุง ณ ม.ค.64)

(PDF) แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย (กค003) (ปรับปรุง ณ ม.ค.64)

(PDF) แบบฟอร์มขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ (กค006) (ปรับปรุง ณ ม.ค.64)

แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านการบริหาร การจัดการการบินและบริการ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

(PDF) แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ปรับปรุง 1 มีนาคม 2563)

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์จองห้องประชุม (MIS)

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์จองยานพาหนะในระบบ MIS (รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย)

แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีสำรองจ่าย

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ

แบบฟอร์มแบบตอบรับการเป็นวิทยากร

แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบฟอร์มขอใช้รถตู้ของสถาบันเทคโนโลยีการบิน

แบบฟอร์มขอสอนชดเชย

แบบฟอร์มส่งต้นฉบับข้อสอบ