Untitled Document

ประวัติความเป็นมา

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

      ประวัติความเป็นมาสถาบันเทคโนโลยีการบินได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในปี พ.ศ. 2550 โดยผู้อำนวยการคนแรก ดร.อัมรัตน์ โกมลมาศ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินระดับภูมิภาคตามวิสัยทัศน์“สถาบันเทคโนโลยีการบิน เป็นสถาบันคุณภาพชั้นนำด้านการบินของอาเซียน หรือ Leading Educational Institute of Aviation Technology Among ASEAN Countries” โดยมีภารกิจที่หลักที่สำคัญ คือการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะความชำนาญ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อออกไปฏิบัติงานในแวดวงอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนการพัฒนาความรู้และวิจัยด้านการบินการให้บริการทางวิชาการด้านการบินแก่สังคม รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

      สถาบันเทคโนโลยีการบิน มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การบิน ในปี พ.ศ. 2550 เป็นหลักสูตรที่ผลิตนักบินพาณิชย์โดยความร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งมีบัณฑิตเข้าไปเป็นนักบินในสายการบินชั้นนำของประเทศ ปิดหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2556 ส่วนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบินนั้นได้เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน หลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมการบิน อาชีพที่บัณฑิตได้เข้าไปทำงาน เช่น ข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ ข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พนังงานขนส่งสินค้าทางอากาศ พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น พนักงานอำนวยการบิน เป็นต้น ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2561 ทางสถาบันฯได้มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจบริการ เพื่อตอนสนองอุตสาหกรรมบริการที่กำลังเจริญเติบโตขึ้น

      จุดเด่นของสถาบันเทคโนโลยีการบิน คือ สนามบินบางพระ (VTBT) ซึ่งให้สมาคมสโมสรการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทางวิ่ง 5/23 ยาว 900 และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของสถาบันฯ คือ รายวิชาสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการและหลังจากที่นักศึกษาจบการปฏิบัติงานแล้วส่วนใหญ่สถานประกอบการจะรับนักศึกษาทันทีเมื่อจบการศึกษา

      ในปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีการบินโดยการบริหารงานของ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ มีจำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ทั้งสิ้น 258 คน ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการบิน ทั้งสิ้น 9 รุ่น (ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561) และกำลังมีแผนงานที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ด้วยหลักสูตรฝึกอบรม (Training program), ปริญญาตรี (Bachelor degree), ปริญญาโท (Master degree), ปริญญาเอก (Doctoral degree) และการทำวิจับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral) ต่อไป

อัตลักษณ์/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

อัตลักษณ์

  บัณฑิตนักปฏิบัติ

ปณิธาน

  ผลิตบัณฑิตให้รักและสู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

  เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตในสาขาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินที่มีคุณภาพและมีลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

  2. สร้างงานวิจัย และสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างอุตสาหกรรมการบินกับชุมชน

  4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน งานวิจัย กับหน่วยงายภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

  5. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล