Untitled Document

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวขจีพรรณ รื่นรมย์

หัวหน้าสำนักงาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขาเทคโนโลยีการศึกษานายวัชรพงศ์ เข็มแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขาเทคโนโลยีการศึกษานางสาวสุรียพัชร์ เสาวพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาพืชศาสตร์นางสมคิด เกิดศรีสุข

ตำแหน่ง : คนงาน