นำเสนองานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

รายละเอียด

อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

ได้เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น