ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ