Untitled Document

บุคลากรฝ่ายวิชาการ


อาจารย์วรรษมนต์ สันติศิริ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการบิน

การศึกษา

กำลังศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
สำเร็จการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 2556
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 2550อาจารย์พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ) 2557
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาอาชีวศึกษา) 2553
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 2546อาจารย์พุทธชน อนุรักษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) 2559
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แขนงธุรกิจการบิน) 2556